ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Fantasy_03 និង ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Round_01

ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Fantasy_03 និង ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Round_01ខ្ញុំបានរចនាពុម្ពអក្សរនេះ ដោយប្រើសំណេរដៃរបស់លោក ម៉ែន អ៊ាញ ដែលបន្សល់ទុក នៅក្នុងសៀវភៅ ដែលបានបោះពុម្ព ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ ១៩៧០។
ខ្ញុំទើបតែរកពុម្ពអក្សរអង់គ្លេសដាក់ឲ្យស៊ីគ្នា  និងដាក់ឲ្យ download សម្រាប់ប្រើ។

Pages from Khmer-Textbook_32P_2

Test Font Angkor Sovann Fantasy_03

 

ដើម្បីdownload ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Fantasy_03 សូមចុចលើតំណភ្ជាប់  https://drive.google.com/file/d/0B4DmB3_1vFoJcms0S0dsUEFnLXM/view?usp=sharing

Font Information:

 • Name: Angkor Sovann Fantasy_03;
 • Version: 1.0 November 30, 2015
 • Designer: You Lana
 • Font platform: Windows; kh template, can be used in Adobe Photoshop and other design programme
 • Characters: Khmer and English characters
 • License: EULA

Test Font Angkor Sovann Round_01

ដើម្បីdownload ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Round_01 សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ https://drive.google.com/file/d/0B4DmB3_1vFoJVFd0YnVxa21neEk/view?usp=sharing

ខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកនូវមតិយោបល់ក្នុងន័យកែលម្អរបស់លោក-អ្នក។

Font Information:

 • Name: Angkor Sovann Round_01;
 • Version: 1.0 December 15, 2015
 • Designer: You Lana
 • Font platform: Windows; kh template, can be used in Adobe Photoshop and other design programme
 • Characters: Khmer and English characters
 • License: EULA

Typeface © You Lana. 2015. All Rights Reserved
======================================
You Lana Fonts EULA (END USER LICENSE AGREEMENT):

Personal Use:
The given typeface may be downloaded and used free of charge for personal use, as long as the usage is not racist or illegal. Personal use refers to all usage that does not generate financial income in a business manner, for instance:
– Personal scrap booking for yourself
– Recreational websites and blogs for friends and family
– Prints such as flyers, posters, t-shirts for churches, charities, and non-profit organizations

Commercial Use:
Commercial use is not allowed without prior written permission from the respective author. Please contact the author to ask for commercial licensing. Commercial use refers to usage in a business environment, including:
– Business cards, logos, advertising, websites, mobile apps for companies
– T-shirts, books, apparel that will be sold for money
– Flyers, posters for events that charge admission
– Freelance graphic design work
– Anything that will generate direct or indirect income
==================================
Thank you supporting and using my fonts

Advertisements
Posted in ព័ត៌មានវិទ្យា | Leave a comment

ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Fantasy_02

ពុម្ពអក្សរនេះ Angkor Sovann Fantasy_02 ខ្ញុំបានរចនាផ្នែកខាងក្នុងតួអក្សរភាគច្រើន មានសណ្ឋានជាក្បាលប៊ូឡុង ដែលបង្ហាញនូវភាពរឹងមាំ ការផ្សារភ្ជាប់ និងការរឹតចំណង។ល។  ពុម្ពអក្សរនេះប្រើសម្រាប់ចំណងជើងធំៗ ឬលើផ្ទាំងប៉ាណូ…។
ខ្ញុំទើបតែរកពុម្ពអក្សរអង់គ្លេសដាក់ឲ្យស៊ីគ្នា  និងដាក់ឲ្យ download សម្រាប់ប្រើ។

Test Font Angkor Sovann Fantasy_02

 

ដើម្បីdownload សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ https://drive.google.com/file/d/0B4DmB3_1vFoJX3owRVA3M1Q0dFU/view?usp=sharing

ខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកនូវមតិយោបល់ក្នុងន័យកែលម្អរបស់លោក-អ្នក។

Font Information:

 • Name: Angkor Sovann Fantasy_02;
 • Version: 1.0 October 21, 2015
 • Designer: You Lana
 • Font platform: Windows; kh template, can be used in Adobe Photoshop and other design programme
 • Characters: Khmer and English characters
 • License: EULA

Typeface © You Lana. 2015. All Rights Reserved
======================================
You Lana Fonts EULA (END USER LICENSE AGREEMENT):

Personal Use:
The given typeface may be downloaded and used free of charge for personal use, as long as the usage is not racist or illegal. Personal use refers to all usage that does not generate financial income in a business manner, for instance:
– Personal scrap booking for yourself
– Recreational websites and blogs for friends and family
– Prints such as flyers, posters, t-shirts for churches, charities, and non-profit organizations

Commercial Use:
Commercial use is not allowed without prior written permission from the respective author. Please contact the author to ask for commercial licensing. Commercial use refers to usage in a business environment, including:
– Business cards, logos, advertising, websites, mobile apps for companies
– T-shirts, books, apparel that will be sold for money
– Flyers, posters for events that charge admission
– Freelance graphic design work
– Anything that will generate direct or indirect income
==================================
Thank you supporting and using my fonts

Posted in ព័ត៌មានវិទ្យា | Leave a comment

ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Fantasy_01

ពុម្ពអក្សរនេះ Angkor Sovann Fantasy_01 ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ដោយយកតាមសំបកថាសចម្រៀងជំនាន់ដើម ដែលមានចំណងជើងថា “ចាំជួបរាល់ថ្ងៃលិច” មកធ្វើជាគំរូ។ ប៉ុន្តែដោយរវល់នឹងការងារពេក ក៏ទុកចោលមួយរយៈយូរក្រែល ទើបតែធ្វើរួច និងដាក់ឲ្យ download សម្រាប់ប្រើ។

សំបកថាស

គំរូពុម្ពអក្សរដើម្បីdownload សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ https://drive.google.com/file/d/0B4DmB3_1vFoJZ0NLZ3JkRkJVRFE/view?usp=sharing

ខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកនូវមតិយោបល់ក្នុងន័យកែលម្អរបស់លោក-អ្នក។

Font Information:

 • Name: Angkor Sovann Fantasy_01;
 • Version: 1.0 September 05, 2015
 • Designer: You Lana
 • Font platform: Windows; kh template, can be used in Adobe Photoshop and other design programme
 • Characters: Khmer and English characters
 • License: EULA

Typeface © You Lana. 2015. All Rights Reserved
======================================
You Lana Fonts EULA (END USER LICENSE AGREEMENT):

Personal Use:
The given typeface may be downloaded and used free of charge for personal use, as long as the usage is not racist or illegal. Personal use refers to all usage that does not generate financial income in a business manner, for instance:
– Personal scrap booking for yourself
– Recreational websites and blogs for friends and family
– Prints such as flyers, posters, t-shirts for churches, charities, and non-profit organizations

Commercial Use:
Commercial use is not allowed without prior written permission from the respective author. Please contact the author to ask for commercial licensing. Commercial use refers to usage in a business environment, including:
– Business cards, logos, advertising, websites, mobile apps for companies
– T-shirts, books, apparel that will be sold for money
– Flyers, posters for events that charge admission
– Freelance graphic design work
– Anything that will generate direct or indirect income
==================================
Thank you supporting and using my fonts

Posted in ព័ត៌មានវិទ្យា | Leave a comment

របៀបបំប្លែងតម្លៃលេខ ទៅជាអក្សរ ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស-SPELL NUMBER IN KHMER AND ENGLISH

១. សេចក្ដីផ្ដើម Continue reading

Posted in ព័ត៌មានវិទ្យា | Tagged | 3 Comments

Font អក្សរខ្មែរយូនីកូដ-Khmer LimonR2

ដោយមើលឃើញហ្វុងអក្សរខ្មែរ Limon R2 មានការពេញនិយមសម្រាប់ដាក់ជាចំណងជើង ខ្ញុំបានបង្កើតជាអក្សរយូនីកូដ សម្រាប់ចែកចាយប្រើជា សាធារណៈ ប៉ុន្តែមិនអាចយកទៅលក់ជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មបានទេ។ ខ្ញុំសំណូមពរ និងលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ហ្វុងអក្សរយូនីកូដនេះ ចូលរួមបរិច្ចាគ​ទៅតាមលទ្ធភាព ដែលខ្លួនមាន ដើម្បីគាំទ្រដល់ការសិក្សាកុំព្យូទ័រ ឬជួយដល់កុមារកំព្រា នៅកន្លែងណាដែលលោក-អ្នកអាចធ្វើបាន “ដោយខ្លួនឯង”។

ខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសចំពោះ Limon Group ដោយខ្ញុំមិនបានសូមការអនុញ្ញាតជាមុន ក្នុងការយក Font Limon R2 មកធ្វើជា Font Khmer Unicode “Khmer LimonR2″។

Sample Khmer Text for Khmer Unicode - Microsoft Word_2015-01-11_09-51-38

សូមចុចទីនេះ (សូមអភ័យទោស មិនទាន់ដាក់តំណភ្ជាប់នៅឡើយ) ដើម្បីទាញយក Font Khmer LimonR2។

Posted in ព័ត៌មានវិទ្យា | Tagged | Leave a comment

Reatrei Ronôch-រាត្រីរនោច

Reatrei Ronôch-រាត្រីរនោច-chord up

Image | Posted on by | Leave a comment

Tuek Ho-ទឹកហូរ

Tuek Ho-ទឹកហូរ-chord up

Posted in ចម្រៀងខ្មែរ និង អាគ័រ | Leave a comment