ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Fantasy_03 និង ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Round_01

ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Fantasy_03 និង ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Round_01ខ្ញុំបានរចនាពុម្ពអក្សរនេះ ដោយប្រើសំណេរដៃរបស់លោក ម៉ែន អ៊ាញ ដែលបន្សល់ទុក នៅក្នុងសៀវភៅ ដែលបានបោះពុម្ព ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ ១៩៧០។
ខ្ញុំទើបតែរកពុម្ពអក្សរអង់គ្លេសដាក់ឲ្យស៊ីគ្នា  និងដាក់ឲ្យ download សម្រាប់ប្រើ។

Pages from Khmer-Textbook_32P_2

Test Font Angkor Sovann Fantasy_03

 

ដើម្បីdownload ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Fantasy_03 សូមចុចលើតំណភ្ជាប់  https://drive.google.com/file/d/0B4DmB3_1vFoJcms0S0dsUEFnLXM/view?usp=sharing

Font Information:

 • Name: Angkor Sovann Fantasy_03;
 • Version: 1.0 November 30, 2015
 • Designer: You Lana
 • Font platform: Windows; kh template, can be used in Adobe Photoshop and other design programme
 • Characters: Khmer and English characters
 • License: EULA

Test Font Angkor Sovann Round_01

ដើម្បីdownload ពុម្ពអក្សរ Angkor Sovann Round_01 សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ https://drive.google.com/file/d/0B4DmB3_1vFoJVFd0YnVxa21neEk/view?usp=sharing

ខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកនូវមតិយោបល់ក្នុងន័យកែលម្អរបស់លោក-អ្នក។

Font Information:

 • Name: Angkor Sovann Round_01;
 • Version: 1.0 December 15, 2015
 • Designer: You Lana
 • Font platform: Windows; kh template, can be used in Adobe Photoshop and other design programme
 • Characters: Khmer and English characters
 • License: EULA

Typeface © You Lana. 2015. All Rights Reserved
======================================
You Lana Fonts EULA (END USER LICENSE AGREEMENT):

Personal Use:
The given typeface may be downloaded and used free of charge for personal use, as long as the usage is not racist or illegal. Personal use refers to all usage that does not generate financial income in a business manner, for instance:
– Personal scrap booking for yourself
– Recreational websites and blogs for friends and family
– Prints such as flyers, posters, t-shirts for churches, charities, and non-profit organizations

Commercial Use:
Commercial use is not allowed without prior written permission from the respective author. Please contact the author to ask for commercial licensing. Commercial use refers to usage in a business environment, including:
– Business cards, logos, advertising, websites, mobile apps for companies
– T-shirts, books, apparel that will be sold for money
– Flyers, posters for events that charge admission
– Freelance graphic design work
– Anything that will generate direct or indirect income
==================================
Thank you supporting and using my fonts

Advertisements

About budhivithyasastra

I want to share knowledge and experience with other people.
This entry was posted in ព័ត៌មានវិទ្យា. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s